نسخه آزمایشی

لیست اختراعات احمد برنامنش

دستگاه سابنده و محلول كننده كشك خشك با قابليت سايش يكنواخت

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/03
مالک/مالکان: آقاي احمد برنامنش
تاریخ ثبت: 1398/04/15
مخترع/مخترعان: احمد برنامنش

هاون الكتريكي هيتر دار با قابليت كنترل سرعت، زمان و دما

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/18
مالک/مالکان: آقاي احمد برنامنش
تاریخ ثبت: 1398/07/02
مخترع/مخترعان: احمد برنامنش