نسخه آزمایشی

لیست اختراعات اكبر فاتحي

دستگاه پلاستيك كش زير زمين

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/20
مالک/مالکان: آقاي اكبر فاتحي
تاریخ ثبت: 1398/01/24
مخترع/مخترعان: اكبر فاتحي