نسخه آزمایشی

لیست اختراعات الهام فيض

محلول فعال‌كننده كربنات پتاسيم جهت جذب گاز CO2

تاریخ اظهارنامه: 1398/09/04
تاریخ ثبت: 1398/12/04

سنتز ترشيو بوتيل پراكسي پي‌والات

تاریخ اظهارنامه: 1392/04/18
تاریخ ثبت: 1392/06/17

محلول فوق فعال آميني جهت جذب گاز CO2

تاریخ اظهارنامه: 1392/06/02
تاریخ ثبت: 1392/08/06

سنتز ترشيو بوتيل پراكسي نئودكانوات

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/16
تاریخ ثبت: 1397/04/16