لیست اختراعات امير حيدري

تاریخ اظهارنامه: 1390/11/17
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/02/24
تاریخ اظهارنامه: 1390/11/17
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/02/24

موارد یافت شده: 19