نسخه آزمایشی

لیست اختراعات اميرحسن زرناني

طراحي سنتز وعاملداركردن نانو ذرات QD-525

تاریخ اظهارنامه: 1390/11/18
مالک/مالکان: