نسخه آزمایشی

لیست اختراعات امير اسكندري

دستگاه دروگر مستقل لوبيا و محصولات مشابه با برش خطي

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/16
مالک/مالکان: آقاي امير اسكندري
تاریخ ثبت: 1398/06/23
مخترع/مخترعان: امير اسكندري

كفش هوشمندنابينايان با استفاده از GPS و سنسور

تاریخ اظهارنامه: 1393/02/15
مالک/مالکان: آقاي امير اسكندري
تاریخ ثبت: 1394/12/17
مخترع/مخترعان: امير اسكندري

سيستم نمايش هوشمند خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1393/02/31
مالک/مالکان: آقاي امير اسكندري
تاریخ ثبت: 1395/05/16
مخترع/مخترعان: امير اسكندري

سيستم نمايش هوشمند خودرو

تاریخ اظهارنامه: 1393/02/31
مالک/مالکان: آقاي امير اسكندري
تاریخ ثبت: 1395/05/16
مخترع/مخترعان: امير اسكندري

پل هوايي آسانسور خودرو ها

تاریخ اظهارنامه: 1392/04/21
مالک/مالکان: آقاي امير اسكندري
تاریخ ثبت: 1396/07/10
مخترع/مخترعان: امير اسكندري