نسخه آزمایشی

لیست اختراعات بهاره عمادزاده

كره كنجد رژيمي
Sesame Butter Diet

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/30
تاریخ ثبت: 1397/08/20
مخترع/مخترعان: بهاره عمادزاده