نسخه آزمایشی

لیست اختراعات بهروز دميرلوجماعت

دستگاه خم كن لوله آلومينيمي جدارنازك

تاریخ اظهارنامه: 1391/02/03
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/04/07