نسخه آزمایشی

لیست اختراعات توماس مارك ميلر Mark Thomas MILLER

مدولاتورهاي تنظيم كننده رسانش تراپوسته اي فيبروز سيستيك، تركيبات دارويي، روشهاي درمان، و فرآيند ساختن مدولاتورها
MACROCYCLES AS MODULATORS OF CYSTIC FIBROSIS TRANSMEMBRANE CONDUCTANCE REGULATOR, PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS THEREOF, THEIR USE IN THE TREATMENT OF CYCSTIC FIBROSIS, AND PROCESS FOR MAKING THEM