نسخه آزمایشی

لیست اختراعات جعفر آقازاده

دستگاه فيزيوتراپي و توان بخشي براي آرنج و انگشتان دست با قابليت حركت پسيومداوم

تاریخ اظهارنامه: 1390/12/06
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/05/07
مخترع/مخترعان: جعفر آقازاده