نسخه آزمایشی

لیست اختراعات جعفر اميري

بالابراتوماتيك سطح شيب دارخودرو
Steep gradient elevation

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/21
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: جعفر اميري

دستگاه هوشمند كنترل پمپ هاي آپارتمان
Smart Pump Control Unit

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/21
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري
تاریخ ثبت: 1398/01/24
مخترع/مخترعان: جعفر اميري

ساخت دستگاه CNC با ميكرو كنترل AVR

تاریخ اظهارنامه: 1393/09/09
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري
تاریخ ثبت: 1395/04/02
مخترع/مخترعان: جعفر اميري

دزدگيرخودرو باميكروكنترلرAVR

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/26
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري
تاریخ ثبت: 1396/01/27

دستگاه هوشمند برش دهنده گسكت
Smart gasket cutting machine

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/10
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري
تاریخ ثبت: 1396/11/28
مخترع/مخترعان: جعفر اميري