نسخه آزمایشی

لیست اختراعات جليل خراشاديزاده

دستگاه الوشن با محلول استون -آب
Title in English

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/17
تاریخ ثبت: 1398/04/05
مخترع/مخترعان: جليل خراشاديزاده