نسخه آزمایشی

لیست اختراعات جمشيد اورنگي

دستگاه هيدروليكي جدا كننده عسل از قاب كندوها

تاریخ اظهارنامه: 1396/02/05
مالک/مالکان: آقاي جمشيد اورنگي
تاریخ ثبت: 1397/01/22
مخترع/مخترعان: جمشيد اورنگي