نسخه آزمایشی

لیست اختراعات جواد اصغرپور

دستگاه استحصال زهر زنبور عسل شارژي

تاریخ اظهارنامه: 1395/11/26
مالک/مالکان: آقاي جواد اصغرپور
تاریخ ثبت: 1398/07/09
مخترع/مخترعان: جواد اصغرپور