نسخه آزمایشی

لیست اختراعات حبيب اله ابراهيميان دستجردي

دستگاه مته چاله كن هيدروليكي باغي

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/26
تاریخ ثبت: 1398/04/18