نسخه آزمایشی

لیست اختراعات حسن سعيدي

جوراب ضد خار پاشنه

تاریخ اظهارنامه: 1394/02/28
تاریخ ثبت: 1394/08/24

آويز پا با بسكت لگني
Leg sling with pelvic basket

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/05
تاریخ ثبت: 1395/08/02