نسخه آزمایشی

لیست اختراعات حسن قاسمي آرمكي Hassan GHASSEMI ARMAKI