نسخه آزمایشی

لیست اختراعات حسن نيك نژاد

توليد فراوردها ي ضد سرطان ازپلاسنتا (جفت) انساني

تاریخ اظهارنامه: 1390/11/15
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/1/22

توليدحامل داروي ضدسرطان پاكسي تاكسل باحذف سميت

تاریخ اظهارنامه: 1391/02/09
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/08/17