نسخه آزمایشی

لیست اختراعات حسين حسين زاده

سامانه هوشمند كنترل تاريخ انقضاي مواد غذايي وبهداشتي

تاریخ اظهارنامه: 1391/01/19
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/05/01

سرمشعل چرخش تركيبي
Double Swirler for Industrial Burners

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/23
مالک/مالکان: آقاي علي سعيدي
تاریخ ثبت: 1397/07/02