نسخه آزمایشی

لیست اختراعات حسين رنجبران

دستگاه شبيه ساز اتصال زمين برق خانگي

تاریخ اظهارنامه: 1391/07/01
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/11/23
مخترع/مخترعان: امير حسين رنجبران