نسخه آزمایشی

لیست اختراعات حسين عباسي دوغ آبادي

دستگاه جداساز اجزاي گل زعفران با متد پردازش تصوير

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/02
تاریخ ثبت: 1398/05/26
مخترع/مخترعان: حسين عباسي دوغ آبادي