نسخه آزمایشی

لیست اختراعات حميدرضا قره چاهي

دستگاه تشخيص تجمع طيور

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/11
مالک/مالکان: آقاي سعيد سلامت
تاریخ ثبت: 1398/05/15