نسخه آزمایشی

لیست اختراعات حميد آرادفر

دستگاه شبيه ساز شناي پروانه
Butterfly swim simulator

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/08
مالک/مالکان: آقاي حميد آرادفر
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: حميد آرادفر