نسخه آزمایشی

لیست اختراعات حميد پورهدايتي

سيستم چندگانه كنترل مايعات توسط پدال به صورت دستي و برقي

تاریخ اظهارنامه: 1393/10/26
تاریخ ثبت: 1394/05/05
مخترع/مخترعان: حميد پورهدايتي