نسخه آزمایشی

لیست اختراعات رسول چوپاني زنجاني

روغن تونيك معده

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/20
تاریخ ثبت: 1395/03/22
مخترع/مخترعان: رسول چوپاني زنجاني

داروي گياهي تونيك حافظه
Herbal Memoral Tonic

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/27
تاریخ ثبت: 1395/04/02
مخترع/مخترعان: رسول چوپاني زنجاني

داروي گياهي ضد نفخ بلغمي

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/19
تاریخ ثبت: 1395/08/10
مخترع/مخترعان: رسول چوپاني زنجاني

شربت گياهي درمان اليگو استنو اسپرمي

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/04
تاریخ ثبت: 1397/09/07
مخترع/مخترعان: رسول چوپاني زنجاني