نسخه آزمایشی

لیست اختراعات رضا باقري

آتل فيكسواسپلينت جهت شكستگي هاي استخوان پا و دست

تاریخ اظهارنامه: 1390/9/30
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/1/20
مخترع/مخترعان: عليرضا باقري