نسخه آزمایشی

لیست اختراعات رضا رحيمي

دستگاه جداساز گرانشي سنگ از كود دامي

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/09
تاریخ ثبت: 1397/04/09
مخترع/مخترعان: رضا رحيمي

آسانسور بادي با قابليت ذخيره سازي انرژي

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/07
تاریخ ثبت: 1398/06/25
مخترع/مخترعان: محمدرضا رحيمي

دستمال كاغذي با فيلم محافظ و آنتي ميكروبيال

تاریخ اظهارنامه: 1398/08/27
مالک/مالکان: آقاي رضا رحيمي
تاریخ ثبت: 1398/11/28
مخترع/مخترعان: رضا رحيمي

ساخت تيلر عمودي با كشاب افقي

تاریخ اظهارنامه: 1391/02/19
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/09/01
مخترع/مخترعان: غلامرضا رحيمي بياض