نسخه آزمایشی

لیست اختراعات رضا زارعي

نشانگرخرابي داخله باقابليت نصب دايم درورودي منازل وجداسازي خطوط سمت مشترك

تاریخ اظهارنامه: 1390/12/9
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/2/11
مخترع/مخترعان: وحيدرضا زارعي فرد

بهبودنفوذپذيري درتخته فيبربادانسيته ي متوسطMDF بانانو زايكوسيل

تاریخ اظهارنامه: 1391/01/16
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/05/08