نسخه آزمایشی

لیست اختراعات رضا محمدي جهان

تله متري مجهز به هوش مصنوعي
Telemetry equipped with artificial intelligence

تاریخ اظهارنامه: 1398/11/15
تاریخ ثبت: 1399/10/6
مخترع/مخترعان: رضا محمدي جهان