نسخه آزمایشی

لیست اختراعات رون اينگلز Rune INGELS

فرآيند طبقه بندي عناصر بستر سيال
FLUID BED CLASSIFICATION ELEMENTS

تاریخ اظهارنامه: 1394/12/26
تاریخ ثبت: 1398/02/08
مخترع/مخترعان: رون اينگلز Rune INGELS