نسخه آزمایشی

لیست اختراعات زهرا رشيد

كرم گياهي تقويت پوست با استفاده از موم عسل

تاریخ اظهارنامه: 1389/01/21
مالک/مالکان: زهرا رشيدي
تاریخ ثبت: 1389/01/21
مخترع/مخترعان: زهرا رشيدي