نسخه آزمایشی

لیست اختراعات ساتوشي تودا Satoshi TODA