نسخه آزمایشی

لیست اختراعات سعيد حصاركي

ساخت داربست آلومينايي با پوشش شيشه زيست فعال

تاریخ اظهارنامه: 1391/08/01
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/09/22