نسخه آزمایشی

لیست اختراعات سعيد دهقاني

دسر بر پايه تركيبي از عرقيات، شربت الات و ابميوه ها

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/22
مالک/مالکان: آقاي سعيد دهقاني
تاریخ ثبت: 1398/11/07
مخترع/مخترعان: سعيد دهقاني

پاشوي خانگي براي رفع بوي بد پا مخصوص اماكن عمومي

تاریخ اظهارنامه: 1392/09/03
مالک/مالکان: آقاي سعيد دهقاني
تاریخ ثبت: 1392/11/28
مخترع/مخترعان: سعيد دهقاني