نسخه آزمایشی

لیست اختراعات سعيد سلامت

دستگاه تشخيص تجمع طيور

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/11
مالک/مالکان: آقاي سعيد سلامت
تاریخ ثبت: 1398/05/15