نسخه آزمایشی

لیست اختراعات سعيد قنبري آزاد پاشاكي