لیست اختراعات سميه غلامي

تاریخ اظهارنامه: 1390/10/05
مالک/مالکان: سميه غلامي
تاریخ ثبت: 1391/04/06
مخترع/مخترعان: سميه غلامي
تاریخ اظهارنامه: 1390/10/05
مالک/مالکان: سميه غلامي
تاریخ ثبت: 1391/04/06
مخترع/مخترعان: سميه غلامي

موارد یافت شده: 6