نسخه آزمایشی

لیست اختراعات سيدمهدي خاتمي

دستگاه عيب ياب اتوماتيك انواع خودروها(دياگ اتوكانكت)

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/09
تاریخ ثبت: 1398/02/10
مخترع/مخترعان: سيدمهدي خاتمي