نسخه آزمایشی

لیست اختراعات شانكار ونكاترامن Shankar VENKATRAMAN