نسخه آزمایشی

لیست اختراعات شيگيوكي اوزاكي Shigeyuki OZAKI

قالب براي شكل دهي ورقه ي شير
TEMPLATE FOR FORMING VALVE LEAFLET

تاریخ اظهارنامه: 1395/6/28
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/1/14