نسخه آزمایشی

لیست اختراعات عباس ملكي

جداكننده ايمن وسايل تيز در حوزه پزشكي و درماني
sharp Safty Cutter

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/25
مالک/مالکان: آقاي عباس ملكي
تاریخ ثبت: 1398/02/08
مخترع/مخترعان: شيما فرخي عباس ملكي

جعبه جدا كننده سوزن از سرنگ
Immunization Nurse

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/22
مالک/مالکان: آقاي عباس ملكي
تاریخ ثبت: 1399/02/16