نسخه آزمایشی

لیست اختراعات عطيه فلاح تفتي

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/20
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1398/09/25
مخترع/مخترعان: عطيه فلاح تفتي

موارد یافت شده: 1