نسخه آزمایشی

لیست اختراعات عليرضا احمدي

گلس گوشي موبايل وتبلت آينه اي با استفاده ازروش پوشش نانو رفلكس

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/22
مالک/مالکان: آقاي عليرضا احمدي
تاریخ ثبت: 1398/07/06
مخترع/مخترعان: عليرضا احمدي

دستگاه آزمون بارفيكس براي استفاده درفضاهاي عمومي

تاریخ اظهارنامه: 1390/12/6
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/3/1
مخترع/مخترعان: عليرضا احمدي

ميل وزن متغير ورزشهاي زورخانه

تاریخ اظهارنامه: 1390/12/6
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/3/1
مخترع/مخترعان: عليرضا احمدي

تخته شناي طول متغييرورزشهاي زورخانه اي

تاریخ اظهارنامه: 1390/12/06
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/03/06
مخترع/مخترعان: عليرضا احمدي

سيستم ردياب افراد گمشدهin English

تاریخ اظهارنامه: 1391/05/10
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/07/29

لوله كشي به روش حوضچه اي جهت استفاده مكان هايي با دسترسي سخت

تاریخ اظهارنامه: 1391/12/08
مالک/مالکان: عليرضا احمدي
تاریخ ثبت: 1391/12/08
مخترع/مخترعان: عليرضا احمدي

قفل ضد سرقت با مكانيزم ساچمه مغناطيسي

تاریخ اظهارنامه: 1393/02/21
مالک/مالکان: آقاي عليرضا احمدي
تاریخ ثبت: 1394/05/18
مخترع/مخترعان: عليرضا احمدي