نسخه آزمایشی

لیست اختراعات عليرضا محمديان

فلكه انشعاب گير تيغه دار

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/23
تاریخ ثبت: 1398/07/24