نسخه آزمایشی

لیست اختراعات علي رضائي

فريم عينك بدون نياز به بارگذاري بر روي بيني

تاریخ اظهارنامه: 1394/03/10
تاریخ ثبت: 1395/01/31
مخترع/مخترعان: علي رضائي طالعي