نسخه آزمایشی

لیست اختراعات علي شيرمست

دستگاه حفاري كانال به روش Offset

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/04
مالک/مالکان: آقاي علي شيرمست
تاریخ ثبت: 1398/06/23
مخترع/مخترعان: علي شيرمست