لیست اختراعات علي مالكي دولق

تاریخ اظهارنامه: 1399/09/30
تاریخ ثبت: 1399/12/18
مخترع/مخترعان: علي مالكي دولق

موارد یافت شده: 1