نسخه آزمایشی

لیست اختراعات علي ملكي

خازن حساس به دما با دي الكتريكي از نانو ذرات پخش شده در بلور مايع نماتيك

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/17
مالک/مالکان: آقاي علي ملكي
تاریخ ثبت: 1394/03/23
مخترع/مخترعان: علي ملكي