نسخه آزمایشی

لیست اختراعات علي محمودي

كنترل وانتقال صداوتصوير توسط امواج راديويي

تاریخ اظهارنامه: 1390/11/17
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/03/21