نسخه آزمایشی

لیست اختراعات علي مرادي

تصفيه كننده هوا-كولر

تاریخ اظهارنامه: 1390/08/09
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/04/27
مخترع/مخترعان: علي مرادي